Enebakk kommunestyre vedtok i møte 15.02.2016 i sak PS 12/2016, i medhold av plan- og bygnignslovens § 12-12, områdereguleringsplan for Haukås.

Kommunestyret endret utnyttelsesgraden for feltene BF1-4, BF6 og BF7. Som en konsekvens aav kommunestyrevedtaket kunngjøres områdereguleringsplanen med følgende endringer/justeringer:

Felt Tidligere %BYA Endret % BYA etter kommunestyevedtak
BF1 22% 30%
BF2 23% 30%
BF3 22% 30%
BF4 20% 30%
BF5 32% Ingen endring
BF6 19% 30%
BF7 19% 30%
BF8 20% 20% - Ingen endring
BF9 15% 15% - Ingen endring.
Grad av utnytting er kun førende for senere detaljergulerinsgplan.
Vannverk 40% 40% - Ingen endring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrunnelsen til kommunestyret er:
det bør være færre rekkehus, flere attraktive eneboligtomter hvor det kan bygges store eneboliger, tomannsboliger eller generasjonsboliger.

Følgende dokumenter er endret/justert som følge av vedtaket:

Hensikten med planarbeider er å legge til rette for utbygging av boliger på Haukås, samt sikret området for natur- og friluftsliv, herunder skiløype og sti med tilhørende parkeringsfasiliteter. Samtidig som planen legger til rette for utvikling, skal den sikre at kulturmiljøer og kulturminner knyttet til den tidligere industrivirksomheten og bomiljøet ivaretas. For området BF9 kreves det detaljregulering før det kan gis tillatelse til flere boenheter innenfor området.

Dokumenter i saken ligger vedlagt.

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kar. VI, påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller via e-post: postmottak@enebakk.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer sin eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse i saken: 2010/473.