Enebakk kommunestyre vedtok i møte 20.6.2016 i sak PS 50/2016  i medhold av plan – og bygningsloven § 12-12, områdereguleringsplan nr. 432 for Høgåsen boligområde.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for attraktive og varierte boligområder, grøntområder som inkluderer gode turveier, friområder og lekeplasser.Barnehage er planlagt vest i området. Området rundt Haugdammen vil inngå i områdereguleringsplanen som et større grøntområde. Reguleringsbestemmelsene gir rammer og retningslinjer for blant annet byggehøyder, utnyttelsesgrad og utforming av bebyggelsen.

Planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og andre dokumenter i saken finnes her:

Saksfremlegg 2.gangsbehandling.pdf
Plankart.pdf
Reguleringsbestemmelser.pdf
Planbeskrivelse.pdf
Ros analyse.pdf

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller via e-post: postmottak@enebakk.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§
15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse i saken: PS 50/2016.