I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med reguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale for eiendommene 6/33, 6/57, 6/84 og en del av 6/2 på Flateby. Enebakk kommune er tiltakshaver og utfører planarbeidet.

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger i form av lavblokker på opptil 4 etasjer.

Planområdet er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, men er per i dag uregulert. Eksisterende bebyggelse omfatter to bolighus med garasjer, uthus og tilhørende anlegg.

 

Planområdet utgjør ca. 5000 m2, se vedlagt kart med planavgrensning ved å trykke på linken til høyre.

 

Innspill og merknader til planarbeidet sendes med e-post til postmottak@enebakk.kommune eller med brev til Enebakk kommune Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Alle innspill og merknader merkes med saksnummer 2017/5548, og må være sendt innen 07.12.2017.