I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med reguleringsplan for parkeringsplass til Ytre Enebakk skole. Planarbeidet utføres av Enebakk kommune.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en permanent parkeringsplass for nye Ytre Enebakk skole. Planområdet omfatter deler av gårds- og bruksnummer 90/2 og ligger i Kirkebakken, ned mot krysset mot fylkesvei 120. Det er i dag en midlertidig parkeringsplass på området. I kommuneplanens arealdel ligger området under formål tjenesteyting, som blant annet kan inkludere skole med tilhørende anlegg.

Planområdet har en størrelse på ca. 1600 m² og er markert med rødt i flyfoto (vedlegg 1) og markert med svart stiplet linje i kartutsnitt (vedlegg 2).

Innspill og merknader kan sendes til Enebakk kommune pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller pr. brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4. Innspill merkes med 2017/5113. Frist for innspill og merknader er 12. november 2017.