Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Enebakk kommunestyre den 13.12.2021 (sak 118/2021) delvis opphevelse og endring av områdereguleringsplan nr.300 for Del av Flateby, med tilhørende bestemmelser og plankart.  

 

Planendringer

Planområdet er på ca. 107 daa og dekker deler av eksisterende boligområder langs Ødegårdsveien på Flateby. Endringene i reguleringsplanen erstatter den gamle planen fra 1964, og omfatter tre typer områder hvor det er gjort ulike endringer:

  1. Områdene hvor reguleringsplanen oppheves
  2. Områdene hvor det kun er gjort mindre endringer
  3. Området i sør hvor det er gjort en del større endringer

 

1. Områdene hvor reguleringsplanen oppheves
I den nordligste delen av den opprinnelige planen fra 1964, er det mye som ikke stemmer overens med hvordan området har blitt utbygd fram til i dag. Området har lite muligheter for fortetting og ligger et stykke unna Flateby sentrum. For dette området, og for flere små spredtliggende restarealer, er reguleringsplanen nå opphevet (se figur 1). Dette innebærer at det er kommuneplanens bestemmelser som gjelder for disse områdene. Informasjon om kommuneplanen og dens bestemmelser finner du her eller under «Planer og prosjekt» og «Kommuneplan».