Enebakk kommunestyre vedtok i møte 17.9.2018 i sak PS 67/18 i medhold av plan- og bygningsloven

§ 12-12, områdereguleringsplan for Flateby sentrum – plannr. 437.

 

Hensikten med områdereguleringsplanen er å tilrettelegge for et moderne og fremtidsrettet sentrumsområde på Flateby. I samsvar med regional plan for areal – og transport i Akershus skal det være høy utnyttelse av planområdet. Det skal tilrettelegges for et opplevelsesrikt sentrumsområde med forretninger, næringsvirksomhet, tjenesteyting, gode grøntområder, boligbebyggelse, samt offentlig/privat tjenesteyting. Planen omfatter i tillegg opparbeidelse av ny grav – og urnelund med tilhørende anlegg.

 

Planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og andre dokumenter i saken kan leses under.

 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller via e-post: postmottak@enebakk.kommune.no.

 

Erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse i saken: 2009/740