Enebakk kommunestyre vedtok i møte 17.06.2019 detaljreguleringsplan nr. 457 for Kvernstua, med tilhørende bestemmelser, slik planen forelå i alternativ 1.

Vedtaket lyder som følger:

  • I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Enebakk kommune detaljreguleringsplan for Kvernstua, slik det foreligger i alternativ 1, som vist på reguleringsplankart datert 15.12.2017, sist revidert 02.04.2019 (vedlegg 2), med tilhørende bestemmelser datert 02.04.2019 (vedlegg 3).

Ved vedtak av reguleringsplanen oppheves del av reguleringsplan nr. 361 for rv. 155 med gang- og sykkelvei mellom Råken og Kvernstubekken, vedtatt 26.11.1990, del av            reguleringsplan nr. 399 for Badeplass ved Våg, vedtatt 19.06.2000, del av reguleringsplan 362 for Tåje, vedtatt 29.11.1993 og del av reguleringsplan nr. 346 for Nylende, vedtatt 23.03.1987.

  • Utbygger oppfordres til å kontakte grunneier av bolig for å se på eventuell mulighet for å utløse eiendommen slik at krysset blir bedre utformet.
  • Utbygging av området må ikke komme i konflikt med aktiviteten som fortsatt skal skje på skytebanen.

 

Planområdet er ca. 154 daa stort og ligger nord for Våg i Ytre Enebakk, mellom boligområdene Nylende og Tåje.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av felt BY22, avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel, samtidig som man tar vare på viktige grøntkorridorer og kulturmiljø. Det er lagt til rette for ca. 180 nye boenheter fordelt på frittliggende og konsentrert bebyggelse med tilhørende anlegg. I tillegg er det åpnet for barnehage i forbindelse med bevaring av husmannsplassen Kvernstua. Ny atkomst for gående og syklende til Vikstranda skal etableres via refuge i forbindelse med nytt venstresvingefelt.

Se saksfremlegg med protokoll og plandokumenter nedenfor.

 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller via e-post: postmottak@enebakk.kommune.no.

Erstatning/innløsning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse i saken: 2016/4