Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12 vedtok Enebakk kommunestyre den 22.06.2020 (sak PS 35/2020) reguleringsplan nr. 475 Boliger Gaupeveien.

 

Planforslaget legger til rette for utvidelse av Gaupeveien bokollektiv i Ytre Enebakk. Planområdet er på ca. 15 800 m2. Aktuell utbyggingsplan er å utvide med 5 nye boliger på tomt 90/547. Det legges også opp til utvidelse av eksisterende parkeringsplass ved bokollektivet. Nylende barnehage omreguleres fra konsentrert småhusbebyggelse til barnehageformål. Dette for at reguleringsformålet skal samsvare med dagens bruk.

 

Saksfremlegg med vedlegg er nederst på siden.

 

Link til møte i kommunestyret 22.06.2020 sak PS 35/2020 her.

 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til påført adresse.

 

En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller via e-post til: postmottak@enebakk.kommune.no

 

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 – tre år – etter denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage. Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse i saken: 2019/272.