Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres utvidelse av planområdet for pågående arbeid med detaljregulering av Hansebråthagan i Enebakk kommune. Planområdet utvides langs Bjerkealleen (gnr. 95 bnr. 1) for å ivareta nødvendig breddeutvidelse og justering av veglinje i henhold til krav fra Enebakk kommune (Felles Kommunal Vegnorm). Utvidelsen av planområdet er vist i vedlagt kart med rød stiplet linje.  Se vedlegg på høyre side.

 

Uttalelser til utvidelsen sendes innen 5.2.2017 til e-post: erik.sollien@arealpluss.no eller pr. post: Areal+ AS, Storgata 64A, 2609 Lillehammer.