I kommunestyrets møte 15. mai 2017 (sak 36/17) ble reguleringsplan 452 for Svenskerudtoppen vedtatt, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppgradering av atkomstvei og videre utbygging av boliger innenfor planområdet. Plandokumentene kan ses til høyre.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kap. VI, påklages. Ved klage må det angis hva det klages over, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre uker fra den dag kunngjøring av vedtak er publisert.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven §§
15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller pr. post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.