I kommunestyrets møte 25. september 2017 (sak 68/17) ble reguleringsplan 458 for Hansebråthagan vedtatt, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av området med frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger). Planen skal i tillegg sikre areal til uteopphold, adkomstveger og viktig grønnstruktur. Plandokumentene kan ses til høyre.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kap. 6, påklages. Ved klage må det angis hva det klages over, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre uker fra den dag kunngjøring av vedtak er publisert.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven §§
15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller pr. post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk og merkes med vår referanse "16/266."