Enebakk kommunestyre vedtok i møte 28. mai 2018 (sak 46/18), i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, detaljreguleringsplan nr. 461 BY18 Vik skog Råkenåsen. 

Planen legger til rette for boligbebyggelse som kan komplementere nærområdet, bygda og regionen. Det legges opp til opparbeidelse av boliger, lekeplasser, infrastruktur og barnehage. Planområdet er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 

Det kreves en mindre reguleringsendring av planen før utbygging av områdene B4, B5, B11, B12 og B13. Det er delegert til rådmannen å vedta denne etter plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd. Endringen vil i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, det vil ikke gå utover hovedrammene i planen og heller ikke hensynet til natur- og friluftsområder. 

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kap. 6, påklages. Ved klage må det angis hva det klages over, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre uker fra den dag kunngjøring av vedtak er publisert.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven §§
15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller pr. post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk og merkes med vår referanse «2016/794».