I kommunestyrets møte 18.6.18 (sak 56/18) ble reguleringsplan 465 – Parkeringsplass for Ytre Enebakk skole (Kirkebakken) vedtatt, i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for permanent parkeringsplass for ansatte og besøkende til Ytre Enebakk skole. Det er tidligere varslet om at det ikke vil bli sendt ytterligere nabovarsler før parkeringsplass ferdigstilles, i henhold til Pbl § 12-10, tredje ledd. Dette fordi denne planen anses som detaljert nok til å benytte adgang i Pbl § 21-3, femte ledd. Plandokumenter og møteprotokoll kan leses under.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kap. 6, påklages. Ved klage må det angis hva det klages over, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre uker fra den dag kunngjøring av vedtak er publisert.

Eventuell klage sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller pr. post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, og merkes med vår referanse «2017/5113».