Enebakk kommunestyre vedtok i møte 10.12.2018 (sak 120/18), i medhold av plan- og bygningsloven §12-12, områdereguleringsplan nr. 467 Bekketunet.

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

  1. Områdereguleringsplan nr. 467 Bekketunet vedtas med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.

 

2.   I reguleringsplanbestemmelsene gjøres følgende endringer/tillegg:

På område B1 kan det oppføres lavblokk med maks gesimshøyde/mønehøyde som følger:

Mot nord 8 meter. Mot syd 10 meter. Nedtrapping vurderes ut fra terreng.

Takterrasser tillates ikke.

Tekniske installasjoner på tak må begrenses.

 

Planen legger til rette for lavblokk og konsentrert småhusbebyggelse ved Flateby sentrum. En andel av bebyggelsen vil være tilgjengelige boenheter med tilhørende universelt utformede utearealer. Hensikten med planen er å sikre tilgang på universelt utformede og tilgjengelige boliger i Enebakk, da det er et behov for universelt tilgjengelige gjennomgangsboliger. Nærheten til sentrumsområdet på Flateby medfører til kort gangavstand med enkel atkomst til butikker, service og offentlige transportmidler.

 

Reguleringsbestemmelser er oppdatert i henhold til ovenstående vedtak.

 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kapittel 6, påklages. Ved klage må det oppgis hva det klages på, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er 17.02.2019.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må framsettes innen tre år etter denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Slike krav framsettes i eget brev til kommunen, ikke i samme brev som eventuell klage.

 

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken «2017/5548», og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.