I kommunestyrets møte 29.10.18 (sak 98/18) ble reguleringsplan 463 – Parkeringsplass for Enebakk vannskiklubb og Ytre Enebakk skole vedtatt, i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for parkeringsplass til sambruk mellom brukere og besøkende til Enebakk vannskiklubb og ansatte og besøkende til Ytre Enebakk skole. I tillegg er det regulert ny atkomst til vannskiklubben via ny parkeringsplass. Eksisterende avkjørsel kan da stenges når ny atkomst er opparbeidet.

Plandokumenter og møteprotokoll kan leses under.

 

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kap. 6, påklages. Ved klage må det angis hva det klages over, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre uker fra den dag kunngjøring av vedtak er publisert.

Eventuell klage sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller pr. post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, og merkes med vår referanse «2016/2402».