Med hjemmel i plan – og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Enebakk kommunestyre den 23.05.2022 reguleringsplan nr. 469 med saksnummer PS 31/22.

Vedtaket i sin helhet: Detaljreguleringsplan REG469 Bjerke Kvartalet vedtas med hjemmel i plan – og bygningsloven § 12 – 12.

Planområdet er ca 10,8 daa og ligger på Haug på Flateby. Hensikten med planen er å åpne opp for 51 nye boenheter i form av lavblokkbebyggelse på 2 – 4 etasjer inkludert takterrasse, ny atkomstvei inn fra Hauglia, nytt fortau langs nordsiden av Hauglia med ny fotgjengovergang over til gang – og sykkelveien i Ødegårdsveien.

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til statsforvalteren. Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til påført adresse.

En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk,
eller via e-post til: postmottak@enebakk.kommune.no

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 – tre år – etter denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage. Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse i saken: 2021/311