Kommunestyret vedtok i møte 20.6.22 (sak 57/22) detaljreguleringsplan nr. 472 – Hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby vannverk. Vedtaket lyder som følger:

«1. Detaljreguleringsplan 472 for hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby vannverk vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

2. Detaljreguleringsplan 373 for Flateby vannverk oppheves ved vedtak av detaljreguleringsplan 472, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.»

Planen legger til rette for ny hovedvannledning for reserve- og tilskuddsvann fra Nedre Romerikes vannverk i nordenden av Nordbysjøen i Rælingen til Flateby vannverk ved Gjeddevann for å sikre stabil og tilstrekkelig vannforsyning i framtiden. Ettersom planområdet strekker seg over kommunegrensen mellom Enebakk og Rælingen er det utarbeidet og vedtatt reguleringsplaner for begge kommuner som dekker arealet som skal reguleres i hver av kommunene. Denne kunngjøringen omhandler kun planområdet som ligger innenfor Enebakk kommune. Ledningstraséen vil i stor grad følge eksisterende skiløypetrasé og skogsbilvei fra Nordbysjøen til Gjeddevann. Innenfor Enebakk kommune vil ledningen føres gjennom Gjeddevann og fram til eksisterende renseanlegg.

 

Detaljreguleringsplan nr. 472 innarbeidet også regulering av eksisterende vannverksanlegg som tidligere var regulert gjennom detaljreguleringsplan nr. 373. Det ble derfor fattet vedtak om å oppheve sistnevnte plan samtidig som ny plan ble vedtatt.

 

Plandokumenter og møteprotokoll kan leses under.

 

Klageadgang og erstatning:

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og § 1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes til Enebakk kommune innen 11. august.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes inne tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse ‘2021/381’ og sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller pr. post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.