Utvalg for Teknikk og utvikling (TEK) vedtok i møte 26.3.2020 i sak PS 15/20 forslag til endring av del av områdereguleringsplanen for Høgåsen boligområde etter plan -og bygningsloven § 12-14 annet ledd.

Den vedtatte endringen medfører at enkelte boligområder utvides til å kunne omfatte flere boligtyper innenfor kategorien småhusbebyggelse. Dette medførte noen justeringer på utforming av atkomstveier og grønnstruktur.

Planområdet er i tillegg utvidet mot nordvest for å anlegge et nytt fordrøyningsmagasin for overvann.

 

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12 og forvaltningsloven kap.VI.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Enebakk kommune innen 3 uker.

 

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til: postmottak@enebakk.kommune.no eller Enebakk kommuen, Prestegårdsveien 4
1912 ENEBAKK

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt endring av del av områderegulering for Høgåsen, sak 2019/3147.