Utvalg for Teknikk og utvikling (TEK) vedtok i møte 26.3.2020 i sak PS 17/20 forslag til endring av detaljreguleringsplan nr. 430 for Gran Ny4 syd.

Endringen omfatter hovedsakelig tilrettelegging for kraftkrevende industri i form av etablering av datasenter. Forslag til endring omfatter i tillegg også justering av grenser mellom delområder, terrengendringer, endring av plassering av internvei, overvannshåndtering/fordrøyning i Råkendalsbekken og areal avsatt til grønnstruktur.

 

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12 og forvaltningsloven kap.VI.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Enebakk kommune innen 3 uker.

 

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

 

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til: postmottak@enebakk.kommune.no eller Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4
1912 ENEBAKK

Vennligst merk klagen med navn på reguleringsplanen.