Utvalg for Teknikk og utvikling (TEK) vedtok i møte 01.09.2022 i sak PS 23/22, forslag til endring av detaljreguleringsplan nr. 434 for BY20 og 21.

Saksfremlegget med vedlegg ligger her: https://prod01.elementscloud.no/publikum/964949581/DmbMeeting/170

 

Endringen i planen innebar at reguleringsbestemmelsens punkt 4.1.5 ble endret fra:

 

«§ 4.1.5 Krysset Fv155 x Gaupeveien (V1) med tilhørende bussholdeplass skal være opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger i BY20/BY21»

til dette:

 

«§ 4.1.5 Før det kan gis igangsettingstillatelse (IG) for boliger innenfor planområdet, skal Viken fylkeskommune ha godkjent teknisk plan (byggeplan) for krysset Fylkesvei 155 x Gaupeveien (V1). Krysset med tilhørende bussholdeplasser må være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for bolig nr. 101 i BY20/21.»

 

Hensikten med planendringen er å legge bedre til rette for oppstart og gjennomføring av reguleringsplanen for byggeområdene BY20 og BY21. Endringen innebærer at en stor investering utsettes noe i tid, slik at boligutbyggingen i BY20 og BY21 kan igangsettes før krysset Gaupeveien/Osloveien må ferdigstilles. Utsatt opparbeidelse vil gi bedre koordinering med øvrige anleggsarbeider langs Gaupeveien. Hensynet bak rekkefølgebestemmelsen anses ikke å bli vesentlig tilsidesatt når rekkefølgebestemmelsen endres. Arealformålene blir de samme, og endringene går ikke ut over hovedrammene i planen.

Kryss fv. 155 x Gaupeveien.JPG

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12 og forvaltningsloven kap.VI.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Enebakk kommune innen 3 uker.

 

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

 

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til: postmottak@enebakk.kommune.noeller Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4

1912 ENEBAKK

Vennligst merk klagen med navn på reguleringsplanen.