Utvalg for teknikk og utvikling (TEK) vedtok i møte 16.06.2022, i sak PS 19/22, endring av reguleringsplan nr. 344 Røikås. Vedtaket lyder som følger:

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd, vedtar utvalg for teknikk og utvikling endring av reguleringsplan nr. 344 Røikås, slik det fremgår av vedlagte endrede plankart og bestemmelser.»

 

Reguleringsplanen for Røikås ble vedtatt 01.09.1986. Planområdet er ca. 90 daa stort og ligger innerst i Ekebergdalen mellom fv. 1513 Ekebergveien og Rakkestadveien. Ragnhild Jølsens vei og Røikåsveien strekker seg inn i området. Bakgrunnen for endringene er ønsket om å oppføre flermannsboliger i del av planområdet og behov for ny veiframføring. Det er tilrettelagt for bygging av konsentrert småhusbebyggelse innenfor tre felt, og regulert felles atkomstvei fra Ekebergveien. Utnyttelsesgrad og høyder er endret i tråd med utvikling og gjeldende beregningsregler. Reguleringsbestemmelser er ellers oppdatert i tråd med gjeldende regelverk og foreslått konsentrert utbygging. Det er også gjort noen mindre endringer på andre felt innenfor planen.

 

Saksfremlegg med protokoll og plandokumenter kan ses nedenfor.

 

Klageadgang og erstatning:

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må sendes til Enebakk kommune innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken 2022/785, og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.