Utvalg for teknikk og utvikling (TEK) vedtok i møte 11.06.2020, i sak PS 44/20, endring av reguleringsplan nr. 457 for Kvernstua. Vedtaket lyder som følger:

 

«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd, vedtar Enebakk kommune endring av reguleringsplan nr. 457 for Kvernstua, som vist på plankart sist revidert 2.4.2020, med tilhørende bestemmelser sist revidert 8.5.2020.

 

Adkomst til felt B1 sikres ved at adkomstvei legges over eget areal fra SKV6.»

 

Reguleringsplanen for Kvernstua ble vedtatt 17.06.2019. Planområdet er ca. 154 daa stort og ligger nord for Våg i Ytre Enebakk, mellom boligområdene Nylende og Tåje. Bakgrunnen for reguleringsendringen er ønsker og anbefalinger som har kommet til syne ved ytterligere detaljplanlegging og utredning av området etter vedtak av reguleringsplanen. Endringen omfatter hovedsakelig endring av boligtyper innenfor tre felt regulert til konsentrert småhusbebyggelse, flytting av enkelte atkomster og lekeareal, justering av en mindre del av friområde til eksisterende situasjon og endring til ny parkeringsnorm. Det er også lagt inn ytterligere bestemmelser om flomvurdering langs Kvernstubekken og erosjonssikring langs en sidebekk, samt justering av bestemmelser om overvannshåndtering. I tillegg er det tilrettelagt for nødatkomst til husmannsplassen og ny nettstasjon i planområdet. 

 

Saksfremlegg med protokoll og plandokumenter kan ses nedenfor.

 

Klageadgang og erstatning:

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må sendes til Enebakk kommune innen 3 uker.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken 2020/1804, og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.