Utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune vedtok, 31.01.2019 (sak 7/19), en endring av reguleringsbestemmelsen om utnyttelsesgrad for reguleringsplan REG 310 Vestbyveien 17, Ytre Enebakk. Utnyttelsesgrad sier noe om hvor stor del av tomten som kan utnyttes.

Forslaget om å endre reguleringsbestemmelsen var ute på høring fra 26.10.2018-30.11.2018.

 

Utvalget fattet følgende vedtak:

«Reguleringsbestemmelsen for REG 310 Vestbyveien 17, punkt § 7 annen setning, endres fra å være 20 % av tomtens nettoareal til 30 % bebygd areal (%-BYA)».

Vedtaket ble gjort i medhold av plan - og bygningslovens (pbl.) § 12 - 14 annet ledd.

Det å endre beregningsmetoden for grad av utnytting til 30 %-BYA (prosent bebygd areal) vil gjøre saksbehandlingen enklere ved byggesaker, og i utgangspunktet innebære at større deler av tomten kan utnyttes. Endringen av planen er en del av kommunens arbeid med å legge til rette for en klimavennlig fortetting i Enebakks tettsteder.

 

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningslovens §§ 28-33, jf. pbl. § 1-9. Fristen for å klage er 3 - tre -uker fra den dagen kunngjøringen ble publisert på kommunens hjemmeside. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal være skriftlig og undertegnet. Ved klage må det oppgis hva det klages på, begrunnelse for klagen, og hvilke endringer som ønskes.

Eventuelle klager merkes med vår referanse i saken «2018/4168», og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.