Utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune vedtok i møte 13.06.2019 (sak 46/19) endring av reguleringsbestemmelsene og plankart for reguleringsplan REG 324 Flateby 2 på Flateby. Vedtaket ble gjort i medhold av plan - og bygningslovens (pbl.) § 12 - 14 annet ledd.

Utvalget fattet følgende vedtak:

«Reguleringsbestemmelsene for REG 324 Flateby 2 endres i tråd med endringene som er

foreslått i vedlegg «forslag til nye reguleringsbestemmelser REG 324 Flateby 2»

Bakgrunnen for vedtaket

Området «REG 324 Flateby 2» ligger langs Ødegårdsveien i kort avstand til Flateby sentrum.

Endring av planen er en del av kommunens arbeid med å legge til rette for en klimavennlig fortetting i Enebakks tettsteder. Flateby og Ytre Enebakk er prioriterte vekstområder i kommune. «Flateby 2» ligger sentrumsnært med kort avstand til kollektivtransport, og er derfor et attraktivt område.

Formålet med endringene er å sørge for at det er moderne bestemmelser i tråd med dagens regelverk, at større deler av tomtene kan utnyttes, og at det kan bygges mer konsentrert.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28, jf. pbl. § 1-9. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringen av vedtaket. Klagen skal være skriftlig og undertegnet. Ved klage må det oppgis hva det klages på, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes.

Eventuelle klager merkes med vår referanse i saken «2019/492», og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.