Utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune vedtok i møte 13.06.2019 (sak 42/19) endring av reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan REG 325 Haug 2 på Flateby. Vedtaket ble gjort i medhold av plan - og bygningslovens (pbl.) § 12 - 14 annet ledd.

Utvalget fattet følgende vedtak:

«Følgende reguleringsbestemmelser for REG 325 Haug 2 endres:

1. § 2 endres fra å angi utnyttelsesgrad U = 0,15 til maksimal tillat utnyttelsesgrad 30 %-BYA.

2. § 3 første punktum endres fra å angi at det skal oppføres eneboliger til at det skal oppføres frittliggende småhusbebyggelse.

3. Resterende deler av § 3 oppheves.

4. § 4 endres fra å angi at høyde til møne ikke skal overstige 8,5 meter for hus med innredet underetasje, og ikke overstige 7 meter for 1 etasjes hus, til at maksimal mønehøyde er 9 meter, og maksimal gesimshøyde er 7 meter. Høyden skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal mønehøyde på garasje er 4,5 meter, målt fra garasjegulv.

5. Reguleringsplanens fellesbestemmelser oppheves»

Bakgrunnen for vedtaket

«REG 325 Haug 2» ligger nord på Flateby og omfatter deler av Furuveien og Skaugveien.

Endring av planen er en del av kommunens arbeid med å legge til rette for en klimavennlig fortetting i Enebakks tettsteder. Flateby og Ytre Enebakk er prioriterte vekstområder. Formålet med endringene er å sørge for at det er moderne reguleringsbestemmelser i tråd med dagens regelverk, og at større deler av tomtene kan utnyttes.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28, jf. pbl. § 1-9. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringen av vedtaket. Klagen skal være skriftlig og undertegnet. Ved klage må det oppgis hva det klages på, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes.

Eventuelle klager merkes med vår referanse i saken «2019/1577», og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.