Utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune vedtok i møte 13.06.2019 (sak 46/19) at bestemmelsen om utnyttelsesgrad for reguleringsplan REG 334 Klokkerudåsen i Kirkebygda ikke endres. Vedtaket ble gjort i medhold av plan - og bygningslovens (pbl.) § 12 - 14 annet ledd.

Utvalget fattet følgende vedtak:

«Reguleringsbestemmelsen om utnyttelsesgrad for REG 334 Klokkerudåsen endres ikke.»

Bakgrunnen for vedtaket

I høringsperioden kom det inn merknader fra Fylkesmannen i Oslo og Viken og Akershus fylkeskommune. Fylkesmannen poengterte at Kirkebygda ikke er et prioritert vekstområde. Akershus fylkeskommune uttalte seg som kulturminnemyndighet, og kom med merknad om at endring av utnyttelsesgrad vil kreve nye undersøkelser/registreringer av gravhaugen i området. Rådmannens innstilling til utvalget ble dermed å ikke endre bestemmelsen om utnyttelsesgrad.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28, jf. pbl. § 1-9. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringen av vedtaket. Klagen skal være skriftlig og undertegnet. Ved klage må det oppgis hva det klages på, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes.

Eventuelle klager merkes med vår referanse i saken «2019/728», og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.