Klage på TEKs vedtak på reguleringsplan REG343 BY 20 og 21 - endringer av bestemmelse 4.1.5 – ble ikke tatt til følge i møte i TEK 8. des. 2022, og oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

REG434 - BY20 og 21 - endring av bestemmelse_kartillustrasjon - hjemmeside.JPG

Utvalg for teknikk og utvikling (TEK) vedtok i møte 01.09.2022 i sak PS 23/2022 reguleringsplanen REG434 BY 20 og 21 - endring av bestemmelse om rekkefølgekrav i punkt 4.1.5. Etter planvedtaket har det kommet inn klage.

Klagen er knyttet til vedtaket om endring av reguleringsbestemmelse punkt 4.1.5 i reguleringsplan 434 (REG434) som gjelder BY20/BY21. Endring av reguleringsbestemmelsen punkt 4.1.5 i REG434 gjelder rekkefølgekravet/tidspunktet for når opparbeidelse av krysset fv155 x Gaupeveien skal gjennomføres i forhold til bygging av boliger i BY20/BY21, men krysset skal fortsatt opparbeides i henhold til gjeldende plan.

Kommunedirektøren mente at endringen av planen ikke medførte urimelige belastninger for klager, og anbefalte at klagen ikke tas til følge.

 

Saksprotokoll for Utvalg for Teknikk og utvikling - 08.12.2022

 

Behandling:

Votering: Kommunedirektørens forslag til vedtak enst. Vedtatt

 

VEDTAK:

1. Klage fra hjemmelshaver av eiendom gnr. 90, bnr. 101 på vedtak i utvalg for

teknikk og utvikling (TEK) den 01.09.2022, PS sak 23/2022 REG343 BY 20 og 21

- endring av rekkefølgebestemmelse, tas ikke til følge.

 

2. Klagen oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

 

Saksfremlegg med tilhørende vedlegg ligger på kommunens hjemmeside:

www.enebakk.kommune.no à politiske møter og sakspapirer à 08.12.2022 à 08.12.2022, 18.30 à PS 60/2022