Det ble i kommunestyrets møte 19. juni 2017 fattet vedtak om mindre endringer av bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2015-2027, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-17.

Det ble vedtatt endringer av følgende bestemmelser:

  • 2.7 – Byggegrense til vann-, avløps- og overvannsanlegg
  • 3.1.1 – Minste uteoppholdsareal
  • 3.2.1 – Krav til boligbygging i alle uregulerte områder
  • 3.3.2 – Uregulerte nåværende boligområder
  • 4.4 – LNF-områder med mulighet for bruksendring

Møteprotokoll med beskrivelse av vedtatte endringer, samt endrete plandokumenter, kan ses i menyen til høyre.

Det er ikke klageadgang på kommunestyrets vedtak av kommuneplan, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

For øvrige dokumenter tilknyttet kommuneplanen, se arealdel her, og samfunnsdel her.