Det ble i kommunestyrets møte 3. desember 2018 (sak 106/18) fattet vedtak om mindre endringer av bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2015-2027, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-17.

 

Vedtaket er en oppfølging av kommunestyrets sak 39/18 (Plan for oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse) hvor det ble fattet vedtak om at det skal gjennomføres en mindre endring av kommuneplanen for å tillate utbedring av eksisterende avløpsanlegg på boligeiendommer i landbruks-, natur og friluftsområder (LNF) uten søknad om dispensasjon. Som følge av dette er det nå vedtatt endringer av kommuneplanens arealdel, som åpner for utbedring av eksisterende avløpsanlegg etter ordinær søknad. Vesentlig endring av utløpstrasé tillates ikke. Det er bestemmelsene 2.17 og 4.3 som er endret.

 

Møteprotokoll med beskrivelse av vedtatte endringer, samt endrete plandokumenter, kan leses som vedlegg under.

 

Det er ikke klageadgang på kommunestyrets vedtak av kommuneplan, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

 

For øvrige dokumenter tilknyttet kommuneplanen, se her.