I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 vedtok utvalg for teknikk og utvikling i sitt møte 29.06.17 mindre endring av reguleringsplan 398 for Gran NY3.

Følgende endringer er utført i reguleringsplanen:

  • Renovasjonsplass er flyttet til motsatt side av vendehammer/atkomst
  • Atkomstpil er flyttet til vendehammer
  • Gang- og sykkelvei forlenget fram til vendehammer/atkomst

Alle endringer i reguleringsplanen er utført for å tilpasse planen til faktisk opparbeidelse.

Plandokumenter kan ses til høyre.

 

Utvalgets vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og forvaltningslovens kap. VI, påklages. Ved eventuell klage må det angis hva det klages over, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Klagefrist er tre uker fra den dag denne kunngjøringen er publisert.

Eventuell klage kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller pr. post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Klage merkes med referanse 2011/68.