Mindre endring av reguleringsplan for Høgåsen ble vedtatt 05.07.2017. Vedtak ble gjort i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, etter delegert myndighet fra utvalg for teknikk og utvikling.

Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 29.06.2017 å delegere myndighet til å vedta endringen av reguleringsplanen, slik det fremgikk av sak 28/17, til rådmannen når endringene i plan- og bygningsloven hadde trådt i kraft 01.07.2017.

Endringen omfatter boligområdene BK1 og BF3 - BF5 med tilhørende anlegg.

Plandokumentene og saken fra utvalg for teknikk og utvikling kan ses på høyre side.

 

Klageadgang

Vedtaket om mindre endring av reguleringsplan kan iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra den dag kunngjøringen er publisert. En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller via e-post: postmottak@enebakk.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse «2017/2277».