Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 26.09.2019 (sak 54/19) endringen av den nordre delen av reguleringsplan 374 Råken - Ytre Enebakk etter plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd.

Den vedtatte endringen av planen omfatter endringer i plankartet samt en reguleringsbestemmelse der hensikten er å tilpasse planen til opparbeidede forhold. Endringene berører en kort veistrekning i nord, friområder, planavgrensning, regulert tomtegrense samt fareområdet til høyspenningsanlegget.