Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 28.03.2019 (sak 13/19) endringen av detaljreguleringsplan 461 BY18 Vik skog Råkenåsen.

 

Den vedtatte endringen av planen omfatter endringer av reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, herunder korte veistrekninger, grønnstrukturen, vegetasjonsskjermen, renovasjonsanlegg, en mindre vesentlig endring av plangrensen og rekkefølgebestemmelser vedrørende brukstillatelse til bolig og opparbeidelse av lekeplass.

 

Forslaget om å endre reguleringsplanen var ute på høring fra 22.11.2018 til 16.12.2018.

 

Klageadgang

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kapittel 6, påklages. Ved klage må det oppgis hva det klages på, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket ble publisert.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må framsettes innen tre år etter denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Slike krav framsettes i eget brev til kommunen, ikke i samme brev som eventuell klage.

 

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken «18/2927», og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.