Utvalg for teknikk og utvikling (TEK) vedtok i møte 18.03.2021, i sak PS 11/21, endring av reguleringsplan nr. 467 for Bekketunet etter plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd.

 

Vedtaket lyder som følger:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd vedtar Utvalg for teknikk og utvikling (TEK) endring av REG 467 Bekketunet, slik det fremgår av vedlagte dokumenter:

  • Beskrivelse av endringer datert 23.02.2021
  • Plankart datert 23.02.2021
  • Reguleringsbestemmelser datert 23.02.2021
  • Planbeskrivelse datert 23.02.2021
  • ROS-analyse datert 14.11.2020

 

Bakgrunnen for endringen er som følge av behovet for å etablere en base for hjemmetjenesten samt helsestasjon for eldre på Flateby. Den vedtatte endringer omfatter endringer som kombinert bolig og offentlig/privat tjenesteyting på B1, etablering av takterrasse på 2. etg, justering av grense mellom B1 og B2, presisering om parkering i parkeringskjeller samt tilrettelegging for framtidig tilkobling for ladepunkt, konkretiseringer av krav til miljøoppfølgingsplan, skriftlig presisering av høydebestemmelse, skriftlig presisering av støybestemmelse, endret atkomst til B1, endret byggegrense mot o_V1 og Fiolveien, justering av planavgrensning, justering av rekkefølgebestemmelse for å sikre at o_V1 blir opparbeidet, en skriftlig presisering av nytt navn på kulturmyndighet og presisering av krav til tilstrekkelig snuareal for renovasjonsbil.

 

Klageadgang

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kapittel 6, påklages. Ved klage må det oppgis hva det klages på, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er 3 uker fra den dagen dette brevet er mottatt.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må framsettes innen tre år etter denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og

15-3. Slike krav framsettes i eget brev til kommunen, ikke i samme brev som eventuell klage.

 

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken «2021/193», og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.