Med hjemmel i plan – og bygningsloven § 12 – 14 annet led vedtok Utvalg for Teknikk og utvikling den 13.10.2022 endring av reguleringsbestemmelse § 5.3 første ledd for reguleringsplan nr. 432 Høgåsen med saksnummer PS 49/22.

Bilde1.png

Plankart utarbeidet av Bakke Prosjekt AS.

Planområdet ligger sør for Hauglia skole, i utkanten av det etablerte tettstedet Flateby. Reguleringsendringen består i reguleringsplanens bestemmelse § 5.3 første ledd, gjelder for boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse felt BK1 – BK5 (Bkomb1-Bkomb4), særskilt uthevet.

Bestemmelsen tilføyes, her markert i kursiv:

«Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankartet. Innenfor BK1- BK5 (Bkomb1 – Bkomb4) kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse som kjedehus, rekkehus eller flermannsboliger. Prosent bebygd areal (%-BYA) = 40%. Ved saltak, pulttak og valmtaksbebyggelse, skal bebyggelsens maksimale mønehøyde ikke overstige 9,0 meter og maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 7,0 meter, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Ved bebyggelse med flatt tak, skal ikke gesimshøyde overstige 8,0 meter, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen».

Hensikten med forslag til endring av reguleringsbestemmelsen er å muliggjøre terrengstilpassede boliger i to etasjer med sokkel og flatt tak. Forslaget åpner opp for økt gesimshøyde til 8,0 meter med flatt tak, samtidig som at byggets totale høyde forblir under planens maksimale mønehøyde på 9,0 meter. Forslaget vil også legge til rette for en mer variert bebyggelse.

 

Klageadgang

Endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, iht. plan – og bygningsloven § 12 – 12, og § 1 – 9, samt forvaltningslovens kap. IV, påklages til Statsforvalteren. Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket er kunngjort.

En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller via e-post til: postmottak@enebakk.kommune.no. Klagen skal angi saksnummer (2022/962).