Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12 vedtok Enebakk kommunestyre den 27.02.2017 reguleringsplan nr. 469 Lekeplass Ekornveien PS 2/2017.

 

Vedtaket i sin helhet: Detaljreguleringsplanen REG460 Lekeplass Ekornveien vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Direktelink: http://innsyn.enebakk.kommune.no/eInnsynENE/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1129

 

Planområdet var tidligere uregulert, men området ble i sin tid opparbeidet til en lekeplass som har blitt populær i boligfeltet. Hensikten med REG460 Lekeplass Ekornveien er å regulere området til lekeplass, slik at bruken samsvarer med arealformålet.

 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til påført adresse.

En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller via e-post til: postmottak@enebakk.kommune.no

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 – tre år – etter denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage. Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse i saken: 2016/363.