Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Enebakk kommunestyre den 05.12.2016 reguleringsplan nr. 456 Krysset Gaupeveien – fv. 155 med saksnummer PS 100/2016.

 

Vedtaket i sin helhet:

 

  1. Reguleringsplan nr. 456 Krysset Gaupeveien/fv155 vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.
  2. Enebakk kommunestyre mener at de myke trafikantene vil få en forverret situasjon med den nye kryssløsningen. Det må gjennomføres trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med tiltaket: fartsreduksjon, fartshumper, gangfelt, opphøyet gangfelt, eller en kombinasjon av disse.
  3. Begrunnelse: Areal og transportplan for Oslo og Akershus ønsker økt kollektivtransport internt og eksternt i kommunen. Trafikksikkerhetsplanen for Enebakk peker spesielt på trafikksituasjonen for barn og unge.

 

Hensikten med reguleringsarbeidet for REG456 Krysset Gaupeveien/FV155 er å legge til rette for opparbeiding av en kryssløsning for eksisterende og fremtidig boligområde i Våglia, slik kommuneplanens arealdel legger opp til.

Plandokumenter kan ses til høyre.

 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse.

 

En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller via e-post: postmottak@enebakk.kommune.no.

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse i saken: 2015/120.