Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12 vedtok Enebakk kommunestyre den 27.02.2017 reguleringsplan nr. 459 Vågliveien 45, 43A og 43B, PS 3/2017.

 

Vedtaket i sin helhet: Detaljreguleringsplanen REG459 Vågliveien 43A, 43B og 45, alternativ 2, vedtas med     hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Hensikten med planen er å omregulere et areal på 545 m2 med lekeplass-/fritidsformål til arealformålet boligbebyggelse. Arealet som er regulert til lekeplass er aldri blitt opparbeidet, og er plassert på deler av eiendommene 93/125 og 126, som i dag er bebygde boligeiendommer.

 

Direktelink: http://innsyn.enebakk.kommune.no/eInnsynENE/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1129

 

 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til påført adresse.

En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller via e-post til: postmottak@enebakk.kommune.no

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

 

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 – tre år – etter denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage. Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse i saken: 2016/362