I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 har utvalg for teknikk og utvikling i møte 02.06.2016 vedtatt mindre endringer av reguleringsplan REG391 - Østmarkskollen.
Vedtaket kunngjøres etter bestemmelser i forvaltningslovens § 27.

Følgende endringer er utført i reguleringsplanen:

  • Endring av retning på vendehammer.
  • Justering av parkeringsareal og kjørevei
  • Endring av plassering for annet uteareal

Krav om erstatning i samsvar med pbl. § 15-3 annet ledd, samt krav om innløsning av grunn i samsvar med pbl. 15-2 annet ledd må være satt frem senest 3 år etter at vedtaket er offentlig kunngjort.

Kommunestyrets vedtak kan i medhold av pbl. §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens kap. VI påklages. Frist for innsendelse av klage er 3 uker.


Eventuell klage på ovennevnte vedtak sendes på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no
eller pr. brev til: Enebakk kommune, Avdeling for teknikk og samfunn, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Kart.pdf