Oppstart av reguleringsarbeid for eiendom

gnr 91 bnr 1, 6, 24, 117, 376, 405, 638, 639, 673, gnr 127 bnr 43, 44,

Kvernstua, og gnr 90 bnr 34, 41, 42, 44, 151, 669 Ytre Enebakk

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om utvidelse av området hvor det igangsettes privat reguleringsarbeid - detaljregulering for ovennevnte område i Enebakk kommune. På vegne av Enebakk kommune kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for hele planområdet, jf plan og bygningsloven § 17-4.

Planområdet var opprinnelig på ca.150 daa og ligger nord for Fv 155, Osloveien. Formålet med reguleringen er å legge til rette for å kunne bygge konsentrert boligbebyggelse med tilhørende adkomst, parkering og uteoppholdsarealer.

Utvidelsen av planområdet omfatter gnr 90 bnr 34, 41, 42, 44, 151, 669, gnr 91 bnr 673 og gnr 127 bnr 44 på tilsammen ca. 9 daa. Formålet med utvidelsen er å etablere en ny adkomst til eksisterende boliger i Osloveien 264-270.

Planarbeidet vil være i samsvar med overordnet plan og utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4.

kvernstua.jpg

Forslagstiller er Block Watne AS. Plankonsulent er Asplan Viak AS. Merknader til den utvidede delen av planområdet sendes til Asplan Viak AS v/Jannicken Throndsen, Moerveien 5,1430 Ås, e-postadresse: Jannicken.Throndsen@asplanviak.no, innen 08.06.2018. Kopi sendes postmottak@enebakk.kommune.no

 

Merknader til kunngjøring om forhandlinger om utbyggingsavtale sendes Enebakk kommune ved Pål-Morten Grande, Prestegårdsv. 4, 1912 Enebakk, e-postadresse: postmottak@enebakk.kommune.no innen 08.06.2018.