Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 08.03.2018 å legge forslag til reguleringsplan REG 441B Gang- og sykkelvei NY5 vest ut til nytt offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs vestsiden av fv155 slik gjeldende kommuneplan legger opp til. Byggingen av gang- og sykkelveien krever omlegging av atkomster til noen boligeiendommer langs fv155. Reguleringsplanen legges ut til nytt offentlig ettersyn, da det ved forrige ettersyn ikke var vist nye atkomstløsninger til de berørte eiendommene. Det er også foretatt noen andre mindre endringer i planen.

Merknader til planforslaget sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller e-post: postmottak@enebakk.kommune.no.

Frist for innsendelse av merknader er 31. mai 2018.