I kommunestyrets møte 5. desember 2016 (sak 101/16) ble reguleringsplan 453 for Heier pukkverk vedtatt, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for videre uthenting av mineralressurser innenfor planområdet, for levering av masser til prosjekter i nærområdet. Dagens uttak er en del av planområdet. Plandokumenter er vedlagt til høyre.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kap. VI, påklages. Ved klage må det angis hva det klages over, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre uker fra den dag kunngjøring av vedtak er publisert.

Eventuell klage sendes via e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller pr. post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.