Kunngjøring - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler på Gran


I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, paragraf 17-4 første ledd varsles det at Enebakk kommune, ved STAB, starter opp forhandlinger med:

  • Enger Eiendomsinvest AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Landskaugveien 28, gnr. 91 bnr. 824.
  • Ramirent AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Granittveien 4, gnr. 91 bnr. 819.
  • Klimateknikk Oslo AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Landskaugveien 50, gnr. 91 bnr. 850.

Utbyggingsavtalene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Gran, herunder bidrag til gjennomføring av gang- sykkelvei. Ved enighet vil de fremforhandlede avtalene bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Enebakk kommune, TES v/STAB
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
Postadresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Kontaktpersoner ved spørsmål:

Elin Melbøe Sørensen,