I kommunestyrets møte 4. desember 2017 (sak 92/17) ble reguleringsplan 451 for Gran NY6 vedtatt, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikten med planen er å legge til rette for næringsutvikling, i samsvar med gjeldende kommuneplan. Området reguleres til lager/industri, og det forutsettes at det ikke etableres arbeidsintensive næringer som detaljhandel eller rene kontorbedrifter. Plandokumentene og møteprotokoll kan leses under.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kap. 6, påklages. Ved klage må det angis hva det klages over, begrunnelse for klagen og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre uker fra den dag kunngjøring av vedtak er publisert.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller pr. post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk og merkes med vår referanse "2014/12."