I kommunestyrets møte 20.06.16 ble det vedtatt endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Dette betyr at alle innsigelser fra regionale myndigheter som gjenstod etter det opprinnelige vedtaket 07.09.15 nå er avklart.

Vedtaket innebærer at områdene BK16/Østenbølsvingen og BK17/Støttumåsen i Kirkebygda er godkjent som framtidige utbyggingsområder for bolig. Godkjennelse av disse områdene medførte at området BK8/Linshus ble tatt ut.
Videre er bestemmelse 2.17 som gjelder byggegrenser til vassdrag nå godkjent. Enkelte mindre endringer er også vedtatt.

For nærmere beskrivelse av endringene og innhold i kommuneplanen, se dokumentene til høyre. Kommuneplanens arealdel kan også ses i kartportalen.

Kommuneplanens arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer. Kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer angir rammer og betingelser for nye bygg- og anleggstiltak og ny arealbruk. I tillegg angir kart og bestemmelser også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

Vedtak av kommuneplan kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2015-2027 - etter mindre endring 19.07.17.pdf

Planbeskrivelse - kommuneplanens arealdel 2015-2027 - vedtak med avklarte innsigelser.pdf

Boligbyggeprogram med utbyggingsrekkefølge - 2015-2019 - Enebakk kommune - vedtatt.pdf

Vedtak - Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - 3.gangsbehandling.pdf

Plankart - kommuneplanens arealdel 2015-2027 - vedtak med avklarte innsigelser.pdf