Spirende åker på gård.

Landbrukseiendom

Reglene om eierskap og forvaltning av arealressurser i landbruket kan spores mer enn 1000 år tilbake i tid. I dag legger særlig tre sentrale lover grunnlaget for bruk og bevaring av landbrukseiendommer: odelsloven, konsesjonsloven og jordloven.

Jordbrukslandskap. Høst på Holstad, Ås i Akershus-f-

Konsesjon

Når en eiendom er omfattet av konsesjonsplikt, må ny eier innhente tillatelse for å overta den.

 Odelsloven gir bestemte arvinger fortrinnsrett til å overta en landbrukseiendom når eieren selger eiendommen eller dør.

Odel

Odelsloven gir bestemte arvinger fortrinnsrett til å overta en landbrukseiendom når eieren selger eiendommen eller dør.