Ledsagerbeviset skal gi personer med behov for bistand p.g.a sin nedsatte funksjonsevne samme mulighet som den øvrige befolkningen til å delta i samfunnet, uten å måtte betale dobbel pris/inngangsbillett. Ledsagerbeviset er en dokumentasjon på behovet for slik bistand.

Ordningen skal bidra til å øke tilgjengelighet til offentlig kultur- og fritidsarrangementer. Med utgangspunkt i den offentlige kulturpolitikken legges det utvidede kulturbegrepet til grunn ved forståelsen av begrepet kultur- og fritidsarrangementer (herunder idrett og friluftsliv). Ledsagerbeviset skal fungere som et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til å gi økt livskvalitet.

Ordningen omfatter personer med nedsatt funksjonsevne normalt av minst 2 – 3 års varighet Kravet til varighet skal vurderes i det enkelte tilfellet.

Hvordan fungerer ordningen?

Mot at personen med nedsatt funksjonsevne selv løser ordinær billett, får han/hun ta med seg ledsageren gratis eller til redusert pris der ledsagerbeviset aksepteres.

Ledsager er den som til enhver tid bistår personen med nedsatt funksjonsevne for at han/hun skal kunne oppnå formålet med ordningen. Personen med nedsatt funksjonsevne velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager fra gang til gang, for eksempel venn, familiemedlem, støttekontakt. For å kunne være ledsager, må vedkommende kunne yte den bistand korteier har behov for. Det anbefales en aldersgrense på 16 år.

Ordningen er landsdekkende og kan brukes på tvers av kommune- og fylkesgrensene.

Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn framfor det øvrige publikum, og man kan ikke kreve å komme inn hvis det er fullt. Billetter må forhåndsbestilles der dette er nødvendig, og det må da opplyses om at man skal ha med ledsager.

Ordningen skal ikke medføre noen særfordeler for ledsageren ut over at ledsageren for eksempel får overvære konserter, forestillinger og lignende der ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig. Likeså kan ikke ledsagerbeviset brukes dersom ledsageren for eksempel driver egentrening på et treningssenter i tillegg til å bistå personen med nedsatt funksjonsevne.

Ved misbruk av ordningen vil beviset kreves tilbake.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Ordningen forutsettes å gjelde for personer med varig nedsatt funksjonsevne. Det vil si at sykdomsperioder ikke kvalifiserer for ledsagerbevis. Som varig regnes nedsatte funksjonsevner av minst 2 – 3 års varighet, men kravet til varighet kan ut i fra bostedskommunens konkrete vurdering fravikes i det enkelte tilfelle.

Svekket helsetilstand på grunn av høy alder kvalifiserer ikke automatisk for ledsagerbevis.

Ordningen skal forbeholdes mennesker som på grunn av sin nedsatte funksjonsevne ikke kan delta i samfunnet uten å ha med seg ledsager. For å få tildelt ledsagerbeviset må det foreligge et åpenbart behov for bistand for å kunne delta på offentlige kultur- og fritidsarrangementer.

Hva er et ledsagerbevis?

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer med nedsatt funksjonsevne. Kortet utstedes gratis av søkers bostedskommune. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år. Selve ledsagerbeviset er et kort med bilde, utstedt av bostedskommunen, som bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager.

Hvordan søker jeg om ledsagerbevis?

Personen med nedsatt funksjonsevne søker bostedskommunen på fastsatt skjema om ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges et foto hvor ansiktet kommer tydelig frem. Ved behov kan det innhentes uttalelse fra enten fastlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialavdeling om behovet for ledsager. Dersom dette er nødvendig, vil bostedskommunen ta kontakt med søker.

Slik søker du ledsagerbevis:

Enebakk kommune tilbyr digitalt skjema for søknad om ledsagerbevis. I skjemaet kan du laste opp nødvendig dokumentasjon som legeerklæring, bilde og eventuell fullmakt. Skjemaet krever innlogging med ID-porten, men du kan fylle ut søknad på vegne av andre. 

Klikk på følgende lenke for digitalt søknadsskjema: 

Ledsagerbevis - søknad

Er det begrenset varighet eller utstedes kortet «for alltid»?

Ledsagerbevis tildeles uavhengig av hvor ofte det er aktuelt å gjøre bruk av offentlige kultur- og fritidsarrangementer.

Ved utstedelse av beviset vurderer bostedskommunen hvor lenge beviset skal være gyldig, det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset.