Utbyggingsavtale for boligområdet Kjensli (B1-10), gnr. 7 bnr. 286 og 287 ble godkjent av kommunestyret 5.12.2016.

Avtalen gjelder for området som fremgår av vedlagte kart, dette omfatter eiendommene gnr. 7 bnr. 286 og 287. Reguleringsplan for Kjensli, vedtatt 19.12.2011, og en mindre del av reguleringsplan for Flateby III, vedtatt 30.6.1975, er lagt til grunn for avtalen.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre en helhetlig utvikling av Kjensli-området. Avtalen avklarer i hovedsak forhold som teknisk og grønn infrastruktur, og regulerer partenes rettigheter og plikter ovenfor hverandre. Utbyggingsavtalen omhandler tiltak både innenfor og utenfor gnr. 7 bnr. 286 og 287.

Avtalen ble godkjent med følgende tilleggsvedtak:

  • Planer for anleggstrafikk og massetransport skal utarbeides med spesielt hensyn til sikkerhet for skole og barnehage i nærområdet.
  • Massehåndtering skal bestrebes å foregå inne i utbyggingsområdet for å unngå mest mulig transport av masser forbi Hauglia skole og barnehage.

Utbyggingsavtalen kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 17-5.