Utbyggingsavtale for Kvernstua ble godkjent av utvalg for teknikk og utvikling 28.1.2021.

 

Enebakk kommune har fremforhandlet utbyggingsavtalen med utbygger, OBOS Block Watne. Avtalen omhandler i hovedsak samferdselsanlegg og teknisk, grønn og blågrønn infrastruktur knyttet til utbygging iht. vedtatte reguleringsplan nr. 457 for Kvernstua i Ytre Enebakk. Avtalen regulerer partenes rettigheter og forpliktelser ovenfor hverandre ved utbygging. For nærmere beskrivelser av rekkefølgebestemmelser og opparbeidelseskrav vises det til reguleringsbestemmelsene.

 

Utbyggingsavtalen med vedlegg og saksfremlegg med protokoll fra politisk behandling kan ses nedenfor.

 

Utbyggingsavtalen kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 17-5.