Møtet er åpent for publikum i alle saker, med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no

Saker til behandling:

23/17 Dialog med kommunalsjef for kultur og oppvekst

24/17 Rådmannens tilbakemelding - oppfølging anbefalinger i rapporten om Mobbing i skolen

25/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter

26/17 Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon Samhandlingsreform

27/17 Orienteringssaker

Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.